آبان ۴, ۱۴۰۰

صدای سرزنشگر درون

صدای سرزنشگر درون سرتونو تازه گذاشتین رو بالش که بخوابین یه دفه یه صدایی میاد: چرا صبح دیر از خواب پاشدی که کارای امروزتو به وقت […]